biuro@krk-technika.pl

731 023 731

502 412 457

facebook


Oferta - Budowa instalacji gazowych

Wewnę™trzna instalacja gazowa to wszystkie przewody i urzą…dzenia gazowe od zaworu wylotowego w skrzynce gazowej do odbiorników gazowych. Do instalacji gazowej należy… również przewody wentylacji za których sprawność‡ odpowiedzialny jest Odbiorca.

Zanim przystąpi się do wykonania wewnę™trznej instalacji gazowej, trzeba sporzą…dzić‡ jej projekt, a także uzyskąć‡ pozwolenie na budowę™. Instalację™ dostosowuje się™ zawsze do specyfiki domu, dlatego też przy budowie należy zachować‡ należy… staranność‡. Prace trzeba powierzyć‡ uprawnionemu instalatorowi, zał› przy odbiorze gotowej instalacji powinien być‡ obecny kierownik budowy.